Discover NatureCert

Thẩm tra báo cáo dấu chân carbon sản phẩm ISO 14067

Tìm kiếm sự thẩm tra độc lập cho các tuyên bố dấu chân carbon sản phẩm (CFP) của bạn theo tiêu chuẩn ISO 14067 để đáp ứng yêu cầu mới nổi từ phía quy định, nhà đầu tư và khách hàng.

Đánh giá vòng đời sản phẩm theo ISO 14067 là quá trình đánh giá và báo cáo về lượng khí nhà kính (GHG) được tạo ra trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, sử dụng và xử lý cuối cùng của một sản phẩm. ISO 14067 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các nguyên tắc và yêu cầu để thực hiện đánh giá dấu chân carbon của sản phẩm.

This is no simple task. Companies around the world have witnessed significant regulatory requirements being implemented or proposed, enhancements to corporate purchasing requirements, and sustained investor disclosure scoring requirements. We can help you overcome the challenges associated with carbon measurement and reporting, demonstrate credibility to your stakeholders with third-party verification of your greenhouse gas emissions statements, and report with confidence.

Why Choose NatureCert

Our Unique Value Proposition

Expert Validation

 

Chuyên gia đã học lớp kiểm kê khí nhà kính và cấp chứng chỉ từ UNFCC phù hợp với nghị định 06/2022/NĐ-CP về năng lực chuyên gia thẩm định giảm nhje phát thải khí nhà kính

Sustainable Verification

 

We go beyond traditional verification methods by incorporating sustainable practices into every step, helping you demonstrate your commitment to the environment.

Global accepted

 

As a third-party validation and verification body, we provide credibility and market access for your products and services worldwide.

Expertise

Compliance with Decree 06/2022 ND-CP

The expert has attended greenhouse gas inventory classes and obtained certification from UNFCCC, following Decree 06/2022/NĐ-CP regarding the competency of experts in assessing greenhouse gas emission reductions.

Trusted by Industry Leaders

Quick Verification & Validation Solutions

Our quick and efficient verification and validation services help businesses meet regulatory requirements and gain credibility in the market. With our expertise and streamlined processes, we ensure prompt results without compromising on quality.

Verification of Greenhouse Gas Statements according to ISO 14064-3 with NatureCert, as defined by ISO 14064-3 standard, can be implemented at two levels, namely, reasonable assurance and limited assurance:

Reasonable The place where the nature and scope of verification activities have been designed to provide a high — though not absolute — level of assessment of data and historical information.

Limited The place where the nature and scope of verification activities have been designed to provide a reduced level of assessment of data and historical information.

0932023406
Verification process

Steps

Selecting the Verification Body
Choosing NatureCert as the independent verification body with the necessary expertise and certification
Verification planing:
Developing a verification plan that outlines the scope, criteria, and methods of the verification.
Conducting the verification of the greenhouse gas audit report:
Collecting all data, documentation, and necessary information related to the greenhouse gas inventory.
Thực Hiện thẩm tra:
Đoàn thẩm tra đánh giá danh mục khí nhà kính, đảm bảo rằng nó tuân thủ các yêu cầu của ISO 14064-1. Điều này bao gồm kiểm tra độ chính xác, đầy đủ, nhất quán và tuân thủ các phương pháp tính toán liên quan.
Báo cáo thẩm tra:
Đoàn thẩm tra ra một Báo cáo Kiểm định tóm tắt các kết quả, kết luận và mọi không tuân được xác định. Báo cáo có thể bao gồm một tuyên bố về sự tuân thủ nếu danh mục khí nhà kính đáp ứng yêu cầu.
Truyền thông Kết quả:
Truyền đạt kết quả của quá trình kiểm định đến các bên liên quan.
Quảng bá tình trạng Đã Kiểm định của danh mục khí nhà kính tổ chức.
Nộp vào Hệ thống Đăng ký:
Nộp tài liệu cần thiết, bao gồm Báo cáo thẩm tra, vào hệ thống đăng ký NatureCert.

Trusted Validation/Verification

Our Services

Ensuring the authenticity and quality of your products and services

GHG inventory

Certify your products with our trusted validation process to gain consumer confidence and comply with industry standards

GHG Verification ISO 14064-1/ ISO 14064-2

Validate and verify greenhouse gas emissions on a project basis or at the organizational level.

Product carbon footprint verification ISO 14067

Verification of product carbon footprint reports according to ISO 14067, and ISO 14044.

What Our Clients Say

Based on Google Reviews
Based on Yelp Reviews

Tại sao nên thực hiện quá trình thẩm tra ISO 14067 với NatureCert?

 • Thực hiện quá trình thẩm tra báo cáo dấu chân carbon sản phẩm theo ISO 14067 với NatureCert có thể mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức cam kết quản lý và giảm lượng khí nhà kính (GHG) của họ. Đánh giá vòng đời sản phẩm theo ISO 14067 là quá trình đánh giá và báo cáo về lượng khí nhà kính (GHG) được tạo ra trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển, sử dụng và xử lý cuối cùng của một sản phẩm. Dưới đây là một số lý do để chọn NatureCert cho quá trình này:
 • Chuyên môn về thẩm định và thẩm tra GHG: NatureCert có khả năng sở hữu chuyên môn trong lĩnh vực thẩm định và thẩm tra khí nhà kính. Chuyên môn này đảm bảo quá trình được thực hiện chính xác và tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 14067.
 • Uy Tín và Nhận Thức: Việc lựa chọn một tổ chức uy tín như NatureCert tăng cường uy tín của quá trình thẩm định và thẩm tra. Nó đưa ra một mức độ bảo đảm cho các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
 • Tuân Thủ Tiêu Chuẩn ISO: NatureCert có khả năng am hiểu sâu rộng về các tiêu chuẩn ISO, đảm bảo rằng quá trình thẩm định và thẩm tra tuân thủ theo yêu cầu của ISO 14067. Sự tuân thủ này quan trọng đối với các tổ chức hướng tới đạt các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế.
 • Quy Trình Rõ Ràng và Đáng Tin Cậy: NatureCert có thể cung cấp một quy trình xác nhận và xác minh rõ ràng và đáng tin cậy, quan trọng đối với các tổ chức muốn có dữ liệu khí nhà kính chính xác và đáng tin cậy. Sự minh bạch này có thể tăng cường niềm tin từ các bên liên quan.
 • Hỗ Trợ cho Chiến Lược Giảm Lượng Phát Thải: Hợp tác với NatureCert có thể bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn bổ sung về chiến lược giảm lượng phát thải. Tiếp cận toàn diện này giúp các tổ chức không chỉ đo lường và xác nhận lượng phát thải của họ mà còn xác định cơ hội để cải thiện.
 • Nhận Thức Ngành và Đối Tác: NatureCert có thể có sự nhận thức và các đối tác trong ngành mà có thể làm tăng thêm tính hợp pháp cho quá trình xác nhận và xác minh. Được liên kết với một tổ chức uy tín có thể mang lại lợi ích cho các tổ chức.
 • Hiệu Quả và Đúng Hạn: NatureCert, với kinh nghiệm của mình, có thể cung cấp quy trình xác nhận và xác minh hiệu quả và đúng hạn. Điều này quan trọng đối với các tổ chức muốn chứng minh cam kết của họ đối với bền vững trong khoảng thời gian cụ thể.
 • Truyền Thông Kết Quả: NatureCert có thể hỗ trợ truyền thông hiệu quả các kết quả đã được thẩm định và thẩm trađến các bên liên quan. Truyền thông rõ ràng và minh bạch là quan trọng để thể hiện cam kết của tổ chức đối với trách nhiệm môi trường.
  • Khi lựa chọn đối tác xác nhận và xác minh, quan trọng là tổ chức xem xét chuyên môn cụ thể, lịch sử làm việc và uy tín của đối tác đó. Hợp tác với một tổ chức có uy tín và kinh nghiệm như NatureCert có thể đóng góp vào quá trình xác nhận và xác minh ISO 14064-2 thành công.
Tài liệu hướng dẫn

TÀI LIỆU

Chúng tôi có các tài liệu quy định về quá trình thẩm định, hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính và các tài liệu hữu ích khác, vui lòng tham khảo thêm.

en_USEnglish
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://naturecert.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select \\\"Remember Me\\\", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings
Scroll to Top