1
Created on By admin

Information Security Risk Assessment under ISO/IEC 27001:2022

1 / 1

  1. What is the purpose of conducting a risk assessment under ISO/IEC 27001:2022?

Your score is

The average score is 100%

0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *